KAUPADE MÜÜGITINGIMUSED VEEBIPOES

 

1.  ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad «Kaupade müügitingimused Veebipoes www.marvelous.ee» reguleerivad Veebipoe, Müüja ja Ostja vastastikuseid suhteid.

1.2. Tingimused kehtivad kõigi juriidiliste ja füüsiliste isikute kohta (edaspidi Ostja).

1.3. Sooritades ostu Veebipoes, nõustub Ostja kõigi allpool loetletud tingimustega, samuti nõustub Ostja käesolevate Tingimustega, kui teeb Tellimuse vormistamisel märke ruutu « Nõustun kasutustingimustega ja täidan neid ».

1.4. Müüjal on õigus ühepoolselt teha antud Tingimustes muudatusi, avaldades need eelnevalt Kodulehel.

1.5. Kaupade valikut ja nende hindu muudetakse ilma eelnevalt teatamata.

1.6. Peale käesolevate Tingimuste reguleerivad kaupade ostmisel Veebipoes tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigi seadused.

1.7. Pooled teevad maksimaalseid jõupingutusi, et lahendada tekkinud erimeelsusi läbirääkimiste teel. Vastasel juhul on pooltel õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse. Erimeelsuste lahendamisel lähtuvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest.

 

2.  MÜÜJA JA OSTJA STAATUS

2.1. Müüja ei vastuta Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete sisu ja õigsuse eest.

2.2. Ostja vastutab tellimuse vormistamisel esitatud andmete ja talle kolmandate isikute poolt esitatavate pretensioonide puudumise eest.

2.3. Ostja on isik, kes iseseisvalt vormistab Veebipoes Ostu-müügi Lepingu tingimuste järgi tellimuse.

2.4. Kui Ostja maksab Veebipoes iseseisvalt vormistatud tellimuse eest, tähendab see Ostja nõustumist Ostu-müügilepingu tingimustega ja see tähistab kuupäeva, mil Ostu-müügileping Veebipoe ja Ostja vahel lõpetatakse.

 

3.  KONFIDENTSIAALSUS

3.1. Ostja poolt avaldatud informatsioon on konfidentsiaalne.

3.2. Veebipood kasutab Ostja antud informatsiooni ainult Veebipoe funktsioneerimise eesmärgil (Ostja teavitamine tellimuse täitmisest jne) ja käesolevates tingimustes määratletud juhtudel. 

3.3. Isiklikke andmeid, mis Veebipood on oma käsutusse saanud registreerimisel või mingil muul moel, ei anta Kasutaja loata kolmandate organisatsioonide või isikute kätte, välja arvatud olukordades, mil seda nõuab seadus või kohtu otsus. Sel juhul ei loeta avalikustamist kohustuste rikkumiseks.

 

4.  OSTU-MÜÜGILEPINGU SÕLMIMINE

4.1. Veebipoes tellimuse vormistamisel täidab Ostja Kauba tellimise elektroonilise vormi ja saadab vormistatud Tellimuse Müüjale interneti teel.

4.2. Veebipoes Tellimuse vormistamisel on Ostja kohustatud esitama enda kohta õigeid andmeid: perekonnanimi, eesnimi, telefon, e-posti aadress, rekvisiidid Kauba kohale toimetamiseks jne.

4.3. Veebipood ei muuda Ostja andmeid.

4.4. Kui pärast tellimuse saamist selgub, et Müüja laos puudub vajalik kogus tellitud kaupa, informeerib Müüja sellest Ostjat telefoni teel. Ostjal on õigus nõustuda Kauba vastuvõtuga sellises koguses, mis Müüja valduses on, või annulleerida Tellimuses puuduva osa. Kui Müüja pole saanud Ostjalt vastust 3 (kolme) kalendripäeva jooksul alates telefoni teel teavitamise momendist, on Müüjal õigus annulleerida Tellimus täies mahus.

4.5. Tellimus täidetakse alles pärast selle eest tasumist hinnakirja järgi, kui Ostjaga pole teisiti kokku lepitud.

 

5.  TELLIMUSE MAKSUMUS JA SELLE EEST TASUMINE

5.1. Tellimuse täielik maksumus koosneb selle hinnast Veebipoes ja kohaleveo maksumusest.

5.2. Ostja maksab tellimuse eest ükskõik millisel Veebipoes valitud viisil.

5.3. Ostjal on õigus valida järgnevate makseviiside vahel:

5.3.1. Otseülekanne Swedbank ja SEB internetipangas.

5.3.2. Visa või Mastercardi krediitkaardiga

5.3.3. Maksmine Kauba eest esitatud arve alusel sellele järgneva ülekandega Müüja pangaarvele. Maksetähtaeg on 2 tööpäeva alates arvel näidatud kuupäevast ja tellimuse vormistamise ajast. Kui tähtaja möödumisel on arve eest tasumata, tühistatakse tellimus automaatselt.

5.4. Kauba hind on ära toodud Veebipoes Kauba juures.

5.5. Ostja maksab Kauba eest eurodes.

 

6.  KAUBA TAGASTAMINE

6.1. Ostjal on õigus loobuda sooritatud ostust 14 päeva jooksul alates Kliendile Kauba üleandmise hetkest (VÕS §56 punktid 1 ja 2), teavitades Müüjat sellest kirjalikult. Müüja palub avalduses näidata Kauba tagastamise põhjuse.

6.2. Tehingust taganemisel on Klient kohustatud tagastama Müüjale ostetud Kauba 30 päeva jooksul alates hetkest, mil ta teatas Müüjale oma soovist tehingust loobuda.

6.3. Tagastatud kaup ei tohi olla kasutatud, samuti peab see olema originaalpakendis.

6.4. Et realiseerida oma õigusi kaup tagastada ja tehingust tagasi astuda, peab Ostja Kauba pakendi avama korrektselt ja tagastama Kauba koos originaalpakendiga.

6.5. Kaubal peavad alles olema kõik tehase kleebised, kaasa arvatud seerianumber.

6.6. Pärast Kauba tagasisaamist kohustub Müüja tagastama 30 päeva jooksul Ostjale kogu Kauba eest makstud summa, kaasa arvatud Ostja tehtud kulutused Kauba kättesaamisele Veebipoest, samale arveldusarvele, millelt maksti Kauba eest.

6.7. Müüja ei vastuta:

6.7.1. Ostja süül või ettevaatamatuse tõttu Kaubale tekitatud kahju või selle rikkumise eest;

6.7.2. Ostja poolt Kauba kasutustingimuste ja -eeskirjade eiramise tõttu Kaubale tekitatud kahju või Kauba rikkumise eest;

6.7.3. Kauba tavakasutuse korral tekkiva normaalse kulumise eest.

 

7.  KAUBA KÄTTETOIMETAMINE  

7.1. Üldine Kauba kättetoimetamise aeg koosneb tellimuse töötlemise ja Kauba kättetoimetamise ajast. Tellimuse töötlemise aeg on 12 tundi.

7.2. Müüja teeb kõik endast oleneva Ostjaga kokkulepitud saadetise kuupäevast ja ajast kinnipidamiseks, kuid saadetise viibimist võivad tingida ettenägematud asjaolud, mis ei teki Müüja süül.

7.3. Müüja teavitab Ostjat e-posti teel pärast Kauba üleandmist selle kättesaamist korraldava operaatori valdusesse.

7.4. Ostja ja/või Kättesaaja kinnitab oma allkirjaga Tellimislehel, et tal pole pretensioone Kauba välimusele ega komplekssusele. Pärast Kauba vastuvõtmist Ostja ja/või Kättesaaja poolt ei võta Müüja enam vastu pretensioone Kauba kvaliteedi ega komplekssuse osas.

7.5. Ostjal on õigus valida järgmiste Kauba kättetoimetamise viiside vahel:

7.5.1. Ostja valitud Omniva iseteenindusautomaat (kättetoimetamine 1‒3 päeva jooksul).  Kauba kättetoimetamine kogu Eesti territooriumil;

 

8.  MUU  

8.1. Müüja ja Ostja vastutavad üksteise ees kahjude eest, mis on tekitatud teisele poolele eeltoodud Lepingu tingimuste rikkumise tagajärjel vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

8.2. Müüja ei vastuta Ostja ees oma kohustuste täitmata jätmise ja selle tõttu tekitatud kahju eest (viivitused Kauba kättesaamisel) juhul, kui antud olukorra põhjustasid asjaolud, mida Müüja ei suutnud ette näha või mida ta ei suutnud omalt poolt mõjutada (nn vääramatu jõud).